Cursusprijs vergelijken  
   
     
           
 

Disclaimer
De inhoud van de door Cursusprijsvergelijken.nl gepubliceerde en samengestelde pagina`s is ontleend aan betrouwbaar geachte bronnen. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens kan Cursusprijsvergelijken.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site.

Cursusprijsvergelijken.nl stelt consumenten in staat om op eenvoudige wijze de door hen gewenste informatie over specifieke producten of diensten te verkrijgen. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om zich er van te vergewissen dat de producten en/of diensten en de leveranciers daarvan voldoen aan de door de betreffende consument te stellen eisen en verlangens. De gebruikers van de website Cursusprijsvergelijken.nl doen dat geheel op eigen risico. Cursusprijsvergelijken.nl  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik maken van of vertrouwen op de door of namens haar verschafte informatie.
De afhandeling van via Cursusprijsvergelijken.nl bij aanbieders gekochte producten of ingediende informatieaanvragen komt geheel voor de verantwoording van de door de bezoeker geselecteerde aanbieder(s).

Links naar andere sites
De sites weergeven als zoekresultaten of sites waarnaar u wordt doorverwezen door Cursusprijsvergelijken.nl zijn ontwikkeld door externe partijen, waar Cursusprijsvergelijken.nl geen invloed op heeft. Cursusprijsvergelijken.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met (persoons)gegevens.

Privacybeleid
Cursusprijsvergelijken.nl respecteert en beschermt de privacy van haar gebruikers. Specifiek te identificeren informatie over u wordt niet ter beschikking gesteld van derden zonder eerst uw uitdrukkelijke toestemming ontvangen te hebben, zoals aangegeven in dit privacybeleid.

Intellectuele eigendomsrechten
De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van eventuele (hyper)links, zijn eigendom van Cursusprijsvergelijken.nl. Het is niet toegestaan om de site of een gedeelte daarvan openbaar te maken, op te slaan of te kopiëren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cursusprijsvergelijken.nl. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik
.